3503342 ทักษะดุริยางคศิลป์ไทย 5 (Thai Music Skill V)
3503343 ทักษะดุริยางคศิลป์ไทย 6 (Thai Music Skill VI)
3503345 ปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ 1 (Pipat Dukdambun I)
3503347 เพลงตับ (Phleng Tub)
3503354 เครื่องหนัง 1 (Kreungnang I)
3503414 หลักการประพันธ์เพลงไทย (Thai Music Composition)
3503417 การฝึกวิชาชีพดุริยางคศิลป์ (Professional Practice in Music)
3503418 การวิจัยดุริยางคศิลป์ (Research in Music)
3503442 ทักษะดุริยางคศิลป์ไทย 7 (Thai Music Skill VII)
3503490 งานโครงการดุริยางคศิลป์ 6 (Senior Project in Music)
วิชาเลือก (12)
3503220 ประวัติดุริยางคศิลป์ไทย 2 (History of Thai Music II)
3503320 ประวัติดนตรีพื้นเมืองไทย 1
3503344 ปี่พาทย์นางหงส์
3503346 เพลงเถา
3503349 เพลงมโหรีชั้นสูง
3503350 ปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ 2
3503351 พากย์และขับเสภา
3503355 หลักและวิธีบรรเลงเพลงราชพิธี
3503356 เครื่องสายปี่ชวา
3503357 ขับร้องละคร
3503365 สัมมนาดุริยางคศิลป์ไทย
3503375 เพลงสำหรับการแสดง
3503385 เพลงระบำ
3503424 ทักษะเพลงพื้นเมืองไทย
3503425 ประวัติดุริยางค์์ตะวันออก 2 (History of Eastern Music II)
3503443 ทักษะดุริยางคศิลป์ไทย 8 (Thai Music Skill VIII)
3503444 การอำนายเพลงไทย
3503460 ปี่พาทย์มอญ
หมวดวิชาเลือกเสรี (9)
(ให้เลือกเรียนได้จากรายวิชาที่เปิดสอนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)