ศาสตราจารย์ ดร.บุษกร  บิณฑสันต์
คณบดีรองศาสตราจารย์ ดร.อรพินท์  พานทอง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ


รองศาสตราจารย์ ดร.ขำคม  พรประสิทธิ์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร


อาจารย์ ดร.สิริธร ศรีชลานุคม
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรประพิตร์ เ่ผาสวัสดิ์
รองคณบดีฝ่่ายวิรัชกิจ


อาจารย์ ดร.ประพล คำจิ่ม
ผู้ช่วยคณบดีอาจารย์ ดร.ดุจหทัย วงษ์กะพันธ์
ผู้ช่วยคณบดี


 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---แนะนำหน่วยงาน

ข่าวสารและกิจกรรม

หน่วยงานภายใน

วารสารและหน่วยงานวิจัย

หลักสูตรที่เปิดสอน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง