ข้อบังคับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

     - ว่าด้วยการบริหารการเงิน พ.ศ.2552  

ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

     - เรื่อง การกำหนดเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประเภทต่าง ๆ พ.ศ.2559
     - เรื่อง การกำหนดเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประเภทต่าง ๆ พ.ศ.2550
     - เรื่อง เกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประเภทต่างๆ ของกองทุนคณะศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 
     - เรื่อง การกำหนดอัตราการจ่ายเงินประเภทต่างๆ พ.ศ. 2555
     - เรื่อง อัตราการเรียกเก็บเงินค่าเล่าเรียน และเงินเรียกเก็บประเภทอื่นๆ สำหรับนิสิต (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2558

ระเบียบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

     - ว่าด้วยการเงินและการงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2550
     - ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2550
     - ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2528
     - ว่าด้วยเงินทดรองราชการและเงินยืมทดรองจ่าย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
     - ว่าด้วยเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ.2524 
     - ว่าด้วยเงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายบุคลากร พ.ศ.2550  

ประกาศ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

     - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์เพื่อความเป็นเลิศด้านความเป็นไทย  ประจำปีงบประมาณ 2557
     - ทุนการศึกษาโครงการยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศด้านความเป็นไทยระดับปริญญาบัณฑิตและมหาบัณฑิต
        ประจำปีงบประมาณ 255
7
     - หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายของบุคลากรสายปฏิบัติการที่เข้าร่วมรับการอบรม ประชุมสัมมนา นำเสนอผลงาน     
        หรือการศึกษาวิจัยสถาบัน พ.ศ. 2557

    - เรื่องรับสมัครทุนอุดหนุนการเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาฯ ปี 2558

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---แนะนำหน่วยงาน

ข่าวสารและกิจกรรม

หน่วยงานภายใน

วารสารและหน่วยงานวิจัย

หลักสูตรที่เปิดสอน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง