@ ฝ่ายวิชาการ

โครงการสร้างเสริมพลังจุฬาฯ ก้าวสู่ศตวรรษที่ 2 
-  ประกาศโครงการฯ
-  แนวทางการเขียนเอกสารขอรับการสนับสนุนชุดโครงการ (ภาพรวม)
- โครงการประเภท "สร้างฐานมั่นคงในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต " / แบบฟอร์มครุภัณฑ์
- โครงการประเภท " สร้างหลักและทักษะการคิดให้บัณฑิตจุฬาฯ "
- โครงการประเภท  " ความเป็นเอกระดับนานาชาติ " /  แบบฟอร์มครุภัณฑ์              
- โครงการประเภท  " แหล่งอ้างอิงระดับภูมิภาค"  / แบบฟอร์มครุภัณฑ์
- เกณฑ์ภาระงาน (รายละเอียด)
- แบบสำรวจภาระงานของคณาจารย์ (รายละเอียด)

วิธีดำเนินการยื่นจดลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
-  ประกาศ ระเบียบ กฎหมาย คำสั่ง
-  แบบฟอร์มการขอยื่นจดลิขสิทธิ์

@ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

- แบบการเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์บนเว็บไซด์
- แบบฟอร์มแจ้งซ่อมและบริการ
- แบบฟอร์มขอใช้บริการ VDO Conference
- แบบฟอร์มการขอใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

@ งานการเงิน

แบบฟอร์มใบแจ้งชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร /  [ขั้นตอนการชำระเงิน]
- แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
- ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล
- ใบเบิกค่าเล่าเรียน
- บันทึกและใบคืนรองจ่าย
- ใบสำคัญรับเงิน
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
ใบมอบฉันทะ

ตัวอย่างโครงการและบันทึกนำ 
ตัวอย่างการเขียนบันทึกนำ
- ตัวอย่างการเขียนโครงการ

@ งานแผน งบประมา

แบบฟอร์มแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบเงินรายได้ ประจำปี 2559 (v.592)  N E W 
แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายงบประมาณ งบเงินรายได้ ประจำปี 2559  (v.592)  N E W 
- แบบฟอร์มการวิเคราะห์งบลงทุน ครุภัณฑ์  N E W 
รหัสรายการครุภัณฑ์ (Activity Type: 2559)   N E W 
แบบสรุปการวิเคราะห์งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ปีบประมาณ 2559  N E W 
เอกสารประกอบการเสนอตั้งค่าครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  (ผค.231) / แบบสรุปการวิเคราะห์
- แบบฟอร์มการวิเคราะห์งบลงทุน ครุภัณฑ์     
รายงานผลการให้บริการวิชาการ และวิชาชีพตามพันธกิจของหน่วยงาน                 
- แบบเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่  (download)
- กำหนดอัตราการจัดเก็บเงินและอัตราการเบิกจ่าย สำหรับหลักสูตรนานาชาติ (download)
- ประมาณการรายรับ-รายจ่ายหลักสูตร (download)
- แบบแสดงข้อมูลด้านทรัพยากร ประกอบการเสนอหลักสูตรใหม่ (download)

@ งานบริหารระบบคุณภาพ 

- รายงานการประเมินตนเอง (SAR-2557)
แบบฟอร์มแผนและรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2559   N E W 
แบบโครงการพัฒนาองค์กรแห่งคุณภาพ  / แผนการพัฒนาตนเองรายบุคคล (IDP) / แบบโครงการตามยุทธศาสตร์  
แบบสรุปโครงการตามแผนยุทธศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์  (สคก. 01)
- แบบประเมินโครงการการให้บริการวิชาการ  (บคก. 01)
- แบบประเมินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  (บคก. 02)
- แบบประเมินโครงการ  (บคก. 03)
- แบบประเมินโครงการนิทรรศการและการแสดง   (บคก. 04)
แบบกรอกข้อมูลตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์   
- ตัวอย่างการเขียนโครงการของภาควิชา/หน่วยงาน                     
- ตัวอย่างการเขียนโครงการด้านกิจกรรมของนิสิต

@ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

แบบขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมรับการอบรม ประชุมสัมมนา นำเสนอผลงาน และการศึกษาวิจัยสถาบัน (F-HR-001-R.01)  N E W 
- แบบฟอร์มแบบแสดงภาระงานพนักงานมหาวิทยาลัย (Job Description) และข้อตกลงภาระงานพนักงานมหาวิทยาลัย (Assignment Sheet)

@ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 


 @ งานกายภาพ

-แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุมและพื้นที่จัดนิทรรศการ

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---แนะนำหน่วยงาน

ข่าวสารและกิจกรรม

หน่วยงานภายใน

วารสารและหน่วยงานวิจัย

หลักสูตรที่เปิดสอน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง