แบบฟอร์ม คำร้อง ประกาศ ระเบียบ
งานทะเบียนและประมวลผล  คณะศิลปกรรมศาสตร์

         แบบฟอร์มงานทะเบียน (ของนิสิต)

           -   คำขอลาออก (จท 31)

           -   คำร้องขอรักษาสถานภาพการเป็นนิสิต (จท 32)  
      
           -   คำร้องทั่วไป (จท41) 
 
           -   คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเพื่อขอผลการศึกษาเป็น s/u หรือ v/w (จท 43)

           -   คำร้องขอลาป่วย (จท 44)

            -  คำร้องขอลงทะเบียนเรียนโดยมีหน่วยกิตเกินกว่ากำหนดในข้อบังคับจุฬาฯ (จท 46 ระดับปริญญาตรี) 

            -  คำร้องขอลงทะเบียนเรียนโดยมีหน่วยกิตเกินกว่ากำหนดในข้อบังคับจุฬาฯ (จท 46 ระดับบัณฑิตศึกษา)

            -  คำร้องขอถอนรายวิชา (W) หลังกำหนด (จท.48 ระดับปริญญาตรี)

           -   คำร้องขอถอนรายวิชา (W) หลังกำหนด (จท.48 ระดับบัณฑิตศึกษา)

            -  คำร้องขอลาพักการศึกษา (จท 49)  

            -  ระเบียนประวัตินิสิตปริญญาบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 
 

         แบบฟอร์มงานทะเบียน (ของอาจารย์)

           -   ใบแจ้งจำนวนนิสิตเข้าสอบ (จท 38)             

           -   ใบส่งผลการสอบรายวิชาที่ได้รับสัญลักษณ์ I

           -   การให้สัญลักษณ์ I แก่นิสิตที่ทำงานที่เป็นส่วนประกอบการศึกษายังไม่สมบูรณ์

          ประกาศ ระเบียบ

          -  ประกาศ!! เรื่อง การส่ง CR 58 ประจำภาคการศึกษา 

          -  ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การกำหนดปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2553

          -  ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้ปริญญาเกียรตินิยม พ.ศ. 2552

          -  ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียน พ.ศ. 2550

          -  ระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติอนุปริญญาสำหรับคณะศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2531

          -  แนวปฏิบัติในการแก้ไขเกรด

          -  ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องอัตราการเรียกเก็บค่าเล่าเรียน และเงินเรียกเก็บประเภทอื่นๆ สำหรับนิสิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 (ใช้กับรุ่นเข้าปีการศึกษา 2553) 

          -  ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องอัตราการเรียกเก็บค่าเล่าเรียน และเงินเรียกเก็บประเภทอื่นๆ สำหรับนิสิต  พ.ศ. 2552 (ใช้กับรุ่นเข้าปีการศึกษา 2550-2552)

          -  ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องอัตราการเรียกเก็บค่าเล่าเรียน และเงินเรียกเก็บประเภทอื่นๆ สำหรับนิสิต  พ.ศ. 2556  รายละเอียด...

          -  ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการเกี่ยวกับการส่งผลการศึกษารายวิชา พ.ศ. 2556

          -  ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอตรววจการคัดลือกวิทยานิพนธ์  (TURN IT IN) คณะศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2556

          -  ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์คะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตฯ
             และหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. 2557

          -  ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรักษาสภาพของนิสิตระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต และนิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิตที่ไม่ผ่านเกณฑ์
             มาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2553           

         -  ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรักษาสภาพของนิสิตระดับปริญญาดุุษฎีบัณฑิตและนิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิตที่ไม่สามารถ
            เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธืหรือผลงานการค้นคว้าอิสระได้ทันภายในระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด พ.ศ. 2553
       

 

          ข้อมุูลงานทะเบียน 

     
    -  ข้อมูลงานทะเบียน สำหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2557  
    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---แนะนำหน่วยงาน

ข่าวสารและกิจกรรม

หน่วยงานภายใน

วารสารและหน่วยงานวิจัย

หลักสูตรที่เปิดสอน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง