สมุดโทรศัพท์

ผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาตร์                             เบอร์โทรศัพท์
คณบดี  02-218-4562
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 02-218-4583
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 02-218-4573
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต   02-218-4576 
เลขาคณบดี  02-218-4562
ฝ่ายบริหาร/ฝ่ายวิชาการ  เบอร์โทรศัพท์
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  02-218-4566
ภารกิจบริหารยุทธศาสตร์และคุณภาพ      02-218-4567
     -  งานแผน งบประมาณ 02-218-4567
     -  งานบริหารระบบคุณภาพ  02-218-4561
ภารกิจบริหารทั่วไป 02-218-4561
     -  งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ 02-218-4579
     -  งานสารบรรณ 02-218-4563
     -  งานประชาสัมพันธ์ 02-218-4579
     -  งานพัสดุ 02-218-4570
     -  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 02-218-4560
     -  งานกายภาพ 02-218-4561
ภารกิจบริหารการเงิน บัญชี  02-218-4571
     -  งานการเงิน  02-218-4564
     -  งานบัญชี  02-218-4581
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  02-218-4573
ภารกิจการจัดการศึกษา 02-218-4573
     -  งานหลักสูตรปริญญาบัณฑิต 02-218-4568
     - งานหลักสูตรปริญญาบัณฑิตศึกษา  02-218-4578
     -  งานทะเบียนและประมวลผล 02-218-4572
     -  งานกิจการนิสิต 02-218-4576
ภารกิจการบริการและส่งเสริมทางวิชาการ 02-218-4574
     -  งานห้องสมุด 02-218-4574
     -  งานห้องคอมพิวเตอร์ 02-218-4560
ภารกิจงานวิจัยและบริการวิชาการ 02-218-4578
     -  งานวิจัยและบริการวิชาการ 02-218-4578
     - หน่วยวิจัยวัฒนธรรมดนตรีไทย  02-218-4582

 >>เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน

 

 

Last Updated ( Saturday, 17 May 2014 08:30 )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---แนะนำหน่วยงาน

ข่าวสารและกิจกรรม

หน่วยงานภายใน

วารสารและหน่วยงานวิจัย

หลักสูตรที่เปิดสอน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง